Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia ir mokamas asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti (Sveikatos sistemos įstatymo 11 str. 2 d. 2 p.; Žin., 1998, Nr.112-3099).

2. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau - sveikatos priežiūros įstaigos), priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

2.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų;

2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

2.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

3. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau - mokamos paslaugos), kurios suteikiamos sveikatos priežiūros įstaigoje, moka:

3.1. patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

3.2. savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

4. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir stacionarinės bei nestacionarinės skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams, negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.

5. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir šių paslaugų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

5.1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 96-11-2, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 178 (Žin., 1996, Nr. 35-892), kainos gali būti indeksuojamos ne didesniu nei minėto įsakymo 2 priede 2 punktu nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir tvirtinamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu. 

5.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas užtikrina saugojimą dokumentų, pagrindžiančių taikomo indeksavimo koeficiento apskaičiavimą.

6. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigoje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

 6.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo;

 6.2. pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Už paslaugas, suteiktas Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje PSP įstaigų nedarbo metu moka PSP įstaigos pagal sutartį su VšĮ Elektrėnų ligonine. 

 6.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;

 6.4. LNSS nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu LNSS įstaigose pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją.

 6.6. sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

 7. Suteiktos mokamos paslaugos, išvardytos šios tvarkos 6.1, 6.3, 6.4 ir 6.6 punktuose, apmokamos:

 7.1. 6.1, 6.4 ir 6.6 punktuose – vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 96-11-2 bei 5.1 punktu. SAM įsakymais patvirtintomis gydytojų specialistų konsultacijų kainomis;

 7.2. 6.3 punkte - ne didesnėmis nei Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 29 įsakymu Nr.178 patvirtinto Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr.96-11-2 kainomis, indeksuotomis koeficientu 0,8. SAM įsakymais patvirtintomis gydytojų specialistų konsultacijų kainomis;

 8. Sveikatos priežiūros įstaigų suteiktos mokamos paslaugos, išvardytos šios tvarkos 6.2 ir 6.5 punktuose, apmokamos ne didesnėmis nei Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis bazinėmis kainomis.”

 9. Teikiant asmens sveikatos priežiūros įstaigose dantų protezavimo paslaugas:

 9.2. nustatytų gyventojų kategorijų dantų protezavimo išlaidos vienam gyventojui gali būti kompensuojamos ne dažniau kaip:

 9.2.1. 3 metai - nuimami plokšteliniai protezai;

 9.2.2. 5 metai - tiltiniai protezai.

 10. Sveikatos priežiūros įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos teikiant mokamas paslaugas:

 10.1. įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad pacientai būtų informuoti apie mokamų paslaugų teikimo tvarką ir galėtų naudotis mokamomis sveikatos priežiūros ir ne medicinos paslaugomis, kurios yra teikiamos jo vadovaujamoje sveikatos priežiūros įstaigoje;

 10.2. pacientams matomoje vietoje skelbti mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką. Suteikiant pacientui mokamą paslaugą, informuoti jį apie paslaugas ar naudojamų medžiagų bei kitų priemonių kainą, jeigu jos neįtrauktos į bendrą paslaugos kainą;

 10.3. sudaryti galimybę pacientams susipažinti su kainynu ar jo dalimis;

 10.4. užtikrinti (garantuoti) įstaigoje teikiamų mokamų paslaugų kokybę;

 10.5. organizuoti mokamų paslaugų teikimo tvarką, parengti apskaitos ir atskaitomybės dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti šių paslaugų apskaitą ir finansinę atskaitomybę

 10.6. Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas privalo nustatyti, kaip įstaigoje teikiamos bei organizuojamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, ir užtikrinti šios tvarkos 11.1–11.5 punktų vykdymą.

 11. Už mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pažeidimus ar nevykdymą atsakingas sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.“